สมาชิก
 
วันหมดอายุ  
 
 

ระเบียบโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ.2546


เนื้อหาข่าวส่วนหนึ่ง :
ด้วยโรงเรียนเห็นสมควรปรุงปรุงระเบียบโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการส่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและน...

(ข่าวนี้มีความยาวทั้งสิ้น 7,317 ตัวอักษร)Myfirstinfo.comเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ในการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์ เรามีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาระบบ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้บริการชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลเป็นราย click

ระบบจะทำการตัดจำนวนเงินของท่านทันทีหลังจากที่ท่าน click เพื่อชำระค่าบริการ โดยคิดค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูล click ละ 1 บาท
เมื่อท่านชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลสำหรับรายการนี้แล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลนี้ซ้ำโดยไม่ต้องชำระค่าบริการอีก ภายในระยะเวลา 10 วัน

Close Window