สมาชิก
 
วันหมดอายุ  
 
 

สภาพและปัญหาสังคม จังหวัดนครพนม


เนื้อหาข่าวส่วนหนึ่ง :
สภาพสังคม ลักษณะประชากรของจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย ชน 7 เผ่า ได้แก่ ไทย ลาว ผู้ไท ญ้อ โซ่ กะเลิงและแสก นอกจากนี้ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีน และเวียดนามร่วมอาศัยอยู่ทุกชนเผ่าและเชื้อชาติ อาศัยอยู่ร่วมกันอย...

(ข่าวนี้มีความยาวทั้งสิ้น 3,869 ตัวอักษร)Myfirstinfo.comเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ในการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์ เรามีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาระบบ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้บริการชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลเป็นราย click

ระบบจะทำการตัดจำนวนเงินของท่านทันทีหลังจากที่ท่าน click เพื่อชำระค่าบริการ โดยคิดค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูล click ละ 1 บาท
เมื่อท่านชำระค่าบำรุงรักษาระบบและค่าบริการจัดส่งข้อมูลสำหรับรายการนี้แล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลนี้ซ้ำโดยไม่ต้องชำระค่าบริการอีก ภายในระยะเวลา 10 วัน

Close Window